අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද තානාපතිය අතර හමුවක්.

මැයි 05, 2020 අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද තානාපතිය අතර හමුවක්.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද තානාපතිය අතර හමුවක්.