COVID – 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලේ ශේෂය රුපියල් මිලියන 1407 ඉක්මවා තිබේ.

ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රකාශය......

ආයතනිකව හා පෞද්ගලිකව ලැබෙන පරිත්‍යාග හා සෘජු තැන්පතු සමග ඉටුකම COVID – 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලේ ශේෂය රුපියල් මිලියන 1407 ඉක්මවා තිබේ. ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ සභාපති වෛද්‍ය නිහාල් ජයතිලක මහතා සිය මැයි මස වැටුප වන රුපියල් 119,374ක්, කඩුවෙල මහා නගර සභාව රුපියල් 743,620ක් කොවිඩ් අරමුදල සඳහා මා වෙත භාර දුන්හ. සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය රුපියල් 10,000,000ක්, ගල්ගමුව, ඩබ්.එච්. පොඩිඅම්මා මහත්මිය රුපියල් 25,000ක්, පාදෙණිය, තිලිණි නිසංසලා නරසිංහ මහත්මිය රුපියල් 5,000ක්, බිංගිරිය ඩබ්.එම්.ජේ. කැමිලස් මහතා රුපියල් 10,000ක්, ඉන්ද්‍රානි වීරතුංග මහත්මිය රුපියල් 225,000ක්, පොළොන්නරුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සේවක සංගමය, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල - ආලාහන පිරිවෙන ව්‍යාපෘතිය රුපියල් 500,000ක්, ඩබ්.එච්. තීරක මහතා රුපියල් 50,000ක් කොවිඩ් අරමුදලට පරිත්‍යාග පිණිස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා වෙත භාරදී තිබූ අතර අග්‍රාමාත්‍යතුමා අදාළ චෙක්පත් මා වෙත පිළිගැන්වීය. කෑගල්ල, ආර්.එම්. විජේසිංහ මහතා රුපියල් 10,000ක්, මිහින්තලේ ඩී.ආර්.එම්. ධම්මවතී ගුණසේකර මහත්මිය රුපියල් 10,000ක් ඝෘජුව පරිත්‍යාග කර ඇත. දැන් ඉටුකම COVID - 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලේ ශේෂය රුපියල් 1,407,664,176.86 කි. දෙස් විදෙස් පරිත්‍යාගශීලීහූ ගිණුමට දායක වී සිටිති. චෙක් පත් හෝ ටෙලි ග්‍රාෆ් සම්ප්‍රේෂණ මගින් මෙන්ම www. itukama.lk වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ හෝ #207# අමතා අරමුදලට දායකවිය හැකිය. දුරකථන අංක 0760700700/ 0112320880/ 0112354340/ 0112424012 ඇමතීමෙන් වැඩි විස්තර දැනගැනීමට පිළිවන.‘‘இடுகம’ கொவிட் - 19 சுகாதார, சமூக பாதுகாப்பு நிதியத்தின் மீதி 1407 மில்லியனாக அதிகரிப்பு…..

தனிப்பட்ட, நிறுவன அன்பளிப்புகள் மற்றும் நேரடி வைப்புகளுடன் ‘இடுகம’ கொவிட் - 19 சுகாதார, சமூக பாதுகாப்பு நிதியத்தின் வைப்பு மீதி 1407 மில்லியனாக அதிகரித்துள்ளது.

இலங்கை ரூபவாஹினி கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவர் வைத்தியர் நிஹால் ஜயதிலக்க தனது மே மாத சம்பளம் 119,374 ரூபாவையும் கடுவெல மாநகர சபை 743,620 ரூபாவையும் கொவிட் நிதியத்திற்காக என்னிடம் கையளித்தனர்.

கூட்டுரிமை வீட்டு முகாமைத்துவ அதிகார சபை (Condominium) 10,000,000 ரூபாவையும் கல்கமுவ திருமதி டப்ளியு.எச்.பொடியம்மா 25,000 ருபாவையும் பாதெனிய திருமதி திலினி நிசங்சலா நரசிங்க 5,000 ரூபாவையும் பிங்கிரிய டப்ளியு.எம்.ஜே.கெம்லஸ் 10,000 ரூபாவையும் திருமதி இந்திரானி வீரதுங்க 225,000 ரூபாவையும் பொலன்னறுவை இலங்கை சுதந்திர சேவையாளர் சங்கம், மத்திய கலாசார நிதியம் – ஆலாஹன பிரிவெனா செயற்திட்டம் 500,000 ரூபாவையும் டப்ளியு.எச்.தீரக 50,000 ரூபாவையும் கொவிட் நிதியத்திற்கு அன்பளிப்பு செய்வதற்காக பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களிடம் கையளித்திருந்ததுடன், பிரதமர் குறித்த காசோலையை என்னிடம் கையளித்தார்.HNB Finance Ltd நிறுவனம் 2,500,000 ரூபாவையும் மத்திய வங்கி ஓய்வூதியர் நலன்புரி அமைப்பு 557,000 ரூபாவையும் கேகாலை ஆர்.எம்.விஜேசிங்க 10,000 ரூபாவையும் மிஹிந்தலை திருமதி டி.ஆர்.எம்.தம்மவதி குணசேகர 10,000 ரூபாவையும் நேரடியாக அன்பளிப்பு செய்தனர்.

தற்போது இடுகம கொவிட் 19 சுகாதார, பாதுகாப்பு நிதியத்தின் மீதி 1,407,664,176.86 ரூபாவாகும்.

உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு நன்கொடையாளர்கள் இக்கணக்கிற்கு பங்களிப்பு செய்து வருகின்றனர். காசோலைகள் அல்லது டெலிகிராப்கள் மூலமும் www.itukama.lk என்ற இணையத்தளத்தின் ஊடாகவோ அல்லது #207# என்ற இலக்கத்துடன் தொடர்பு கொண்டு பங்களிப்பை செய்ய முடியும். 0760700700/ 0112320880/ 0112354340/ 0112424012 என்ற இலக்கங்களுடன் தொடர்புகொண்டு மேலதிக விபரங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

Following corporate, individual donations and direct deposits, ‘ITUKAMA’ COVID-19 Healthcare and Social Security Fund balance has now surpassed Rs. 1407 million.

The Chairperson of the Sri Lanka Rupavahini Corporation, Dr Nihal Jayathilake donated his salary for May, Rs 119,374 while Kaduwela Municipal Council handed over a sum of Rs 743,620.

The Condominium Management Authority contributed a sum of Rs. 10,000,000 and W.H Podiamma in Galgamuwa donated a sum of Rs. 25,000 to the fund. Thilini Nisansala Narasinghe from Padeniya donated a sum of Rs 5,000, M.J Camilus from Bingiriya contributed Rs 10,000, Indrani Weeratunga offered Rs 225,000 while Free Workers Association of Polonnaruwa, Central Cultural Fund-Alahana Piriven Project donated Rs 500,000 to the fund. W.H Theeraka had offered a cheque of Rs 50,000 to the fund and it was handed over to me by Prime Minister, Mahinda Rajapaksa.

In addition, HNB Finance Ltd contributed a sum of Rs 2,500,000 while Pensioners Welfare Association of the Central Bank donated Rs 557,000 to the fund. R.M Wijesinghe from Kegalle donated Rs. 10,000 while R.M Dhammawathi Gunasekara from Mihintale made a direct donation of Rs 10,000 to the Itukama fund.

The Fund’s balance has now reached Rs. 1,407,664,176.86. Local, as well as foreign donors, have made their contributions to the Fund. Deposits can be made through cheques, telegraphic transfers, via www.itukama.lk or by dialling #207#.

For further information contact through 0760700700/ 0112320880/ 0112354340 or 0112424012.

0 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017