සියලූම ගොවි හා විශ්‍රාම වැටුප් ලාභීන්ට මැයි මාසය සඳහා රුපියල් 5000 ක දීමනාවක් ලබා දීමට නියමිතයි.සියලූම ගොවි හා විශ්‍රාම වැටුප් ලාභීන්ට මැයි මාසය සඳහා රුපියල් 5000 ක දීමනාවක් ලබා දීමට නියමිතයි.


කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් පීඩාවට පත්වු අඩු ආදායම් ලාභී ජනතාව සඳහා ජනාධිපතිවරයාගේ උපදෙස් මත මෙම දීමනාව ලබා දෙන අතර, ඒ අනුව ගොවි විශ්‍රාම වැටුප් ලාභීන්ට සහ ධීවර විශ්‍රාප වැටුප් ලාභීන්ටත් මෙවරත් මැයි මාසය සඳහා මෙම දීමනාව ලබා දෙන ලෙස ජනාධිපතිවරයා නියම කර තිබේ.


නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයේ සභාපති නීතිඥ ප්‍රේමචන්ද්‍ර ඈපා මහතා මේ බව සඳහන් කරයි.


මෙම දීමනාව තමන්ට නියමිත තැපැල් කාර්යාල මඟින් මැයි මස 11, 12 , 13, 14 හා 15 යන දිනයන් හිදී ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය සියලු කටයුතු සැළසුම් කර තිබේ.


ඒ අනුව ගොවි විශ්‍රාම වැටුප්ලාභීන් එක් ලක්ෂ හැට දෙදහසකට හා ධීවර විශ්‍රාම වැටුප්ලාභීන් හාරදහස් නවසිය හතකට රුපියල් මිලියන 831 ක මුදලක් මැයි මාසය සඳහා බෙදා දීමට නියමිතයි.


කිසියම් හෝ හදිසි තත්ත්වයක් මත තම බල ප්‍රදේශයට ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වුවහොත් අදාළ දිනයන් හිදී විශ්‍රාම වැටුප් ගිණුම් පොත ඇඳිරි නීති බලපත්‍රයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකියි.

1 view
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017