විදුලි බිල්පත්වල වැඩි ගාස්තුවක් සටහන් කිරීම විදුලිබල මණ්ඩලයේ අත්වැරදීමකින් සිදු වූවක්,

ඇතැම් විදුලි පාරිභෝගිකයින්ගේ විදුලි බිල්පත්වල වැඩි ගාස්තුවක් සටහන් කිරීම විදුලිබල මණ්ඩලයේ අත්වැරදීමකින් සිදු වූවක් බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඒ අනුව එම තත්ත්වය වහාම නිවැරැදි කර  නිවැරැදි බිල්පත් පාරිභෝගිකයින් වෙත ලබාදෙන ලෙස විෂය භාර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉහල නිලධාරින් වෙත උපදෙස් ලබාදී ඇති බව අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

මාස දෙකක විදුලි ගාස්තු ලෙස වැඩි මිල ගණන් සඳහන් කරමින් ඇතැම් ප්‍රදේශවල විදුලි පාරිභෝගිකයින්ට බිල්පත් ලැබී ඇති බවට මහින්ද අමරවීර අමාත්‍යවරයාට තොරතුරු ලැබී තිබුණි.

එහිදී සිදු කළ සොයා බැලීමක දී අනාවරණය වී ඇත්තේ විදුලිබල මණ්ඩලයේ අතපසුවිමක් හේතුවෙන් එම තත්ත්වය උද්ගත වී ඇති බවයි.

ඒ අනුව එය වහාම සකස් කර නිවැරැදි විදුලි බිල්පත් පාරිභෝගිකයින් වෙත ලබාදෙන ලෙස අමාත්‍යවරයා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉහල නිලධාරින්ට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

කිසිදු අමතර ගාස්තුවකින් තොරව විදුලි බිල්පත් ලබාදීමට පියවර ගන්නා ලෙස ද මහින්ද අමරවීර අමාත්‍යවරයා මෙහිදී නිලධාරින්ට උපදෙස් ලබා දුන් බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.


11 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017