ලිපිනයන් මැකී ගිය තැපැල් භාණ්ඩ 26,000ක් බෙදා අවසන් කිරීමට පියවර.....ලිපිනයන් මැකී ගිය තැපැල් භාණ්ඩ 26,000ක් බෙදා අවසන් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. 

තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා සඳහන් කළේ තවත් තැපැල් භාණ්ඩ 19,000ක ලිපිනයන් සොයා ගැනීම සඳහා මැලේසියානු රජයෙන් ඉල්ලීම් කර ඇති බවය. 

ඒ අනුව ඉදිරියේදී එම භාණ්ඩ ද කඩිනමින් බෙදා හැරීමට පියවර ගන්නා බව තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා සඳහන් කළේය.

0 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017