යුනි බෆල් රථ ශ්‍රී ලංකාවේදීම නිෂ්පාදනය කිරීමට කටයුතු කර ඇත.
ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රකාශය........

ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවේ විදුලි හා යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු බළකාය විසින් ජගත් සංවිධානයේ ගිවිසුම් ප්‍රකාරව මාලි රාජ්‍යයෙ සේවය කරන අපගේ හමුදා නිලධාරීන්ගේ පරිහරණය සඳහා අවශ්‍ය වූ යුනි බෆල් රථ ශ්‍රී ලංකාවේදීම නිෂ්පාදනය කිරීමට කටයුතු කර ඇත. මින් පෙර රු. මිලියන 40 ක මුදලක් වැය කොට යුනි බෆල් රථ පිටරටින් ආනයනය කළ අතර යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු බළකාය නිපදවූ මෙම රථයක් සඳහා වැය වී ඇත්තේ රු. මිලියන 10 ක් පමණි. ඉදිරියට මෙම රථ නිෂ්පාදනය කොට වෙනත් රටවල හමුදා පරිහරණය සඳහා අපනයනය කිරීමට අපට හැකි වනු ඇත. මෙම ක්‍රියාව සඳහා කැපවූ ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා විදුලි හා යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු බළකායට සහ හමුදාපතිවරයාට මාගේ ස්තුතිය හිමිවේ.

இலங்கை இராணுவத்தின் மின் மற்றும் இயந்திர பொறியியல் பிரிவு ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் ஒப்பந்தத்தின்படி மாலியில் சேவையாற்றும் நமது இராணுவ வீரர்கள் பயன்படுத்துவதற்காக கவசவாகனங்களை தயாரித்துள்ளது. முன்னர் ரூபா 40 மில்லியன் ஒரு கவசவாகனத்திற்கு செலுத்தி வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டது ஆனால் இந்த கவசவாகம் ரூபா 10 மில்லியன் செலவில் இலங்கை இராணுவத்தின் மின் மற்றும் இயந்திர பிரிவினரால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. எதிர்காலத்தில் மேலும் இந்த வாகனங்களை நாங்கள் தயாரித்து வெளிநாடுகளின் இராணுவ பயன்பாட்டிற்காக ஏற்றுமதி செய்ய முடியும். இந்த வெற்றிகரமான முயற்சிக்கு இலங்கை இராணுவ மின் மற்றும் இயந்திர பொறியியல் பிரிவிற்கும் இலங்கை இராணுவத் தளபதிக்கும் நன்றி கூறுகிறேன். The Electrical and Mechanical Engineering Corps of the Sri Lankan Army has taken steps to manufacture Unibuffels in Sri Lanka for the use of our military personnel serving in Mali in missions of United Nations. Previously Unibuffles were imported for 40 million and this vehicle made by Mechanical Engineering Corps costs 10million only. We will be able to manufacture these vehicles and export them for military use in other countries. I thank the Sri Lankan Army Electrical and Mechanical Engineering

0 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017