මහ මැතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා තම අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීමේ දී ......
වලංගු හැඳුනුම්පතක් නොමැති ඡන්ද හිමියන්ට අදාළ කොට්ඨාශයේ ග්‍රාම නිලධාරී හෝ වතු අධිකාරී මඟින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිකුත් කරන තාවකාලික හැඳුනුම්පතක් ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස තේරීම් භාර නිලධාරීන් වෙත උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

මහ මැතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා තම අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීමේ දී වලංගු හැඳුනුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය වන බව මැතිවරණ කොමිසම පැවසීය.

එම හැඳුනුම්පත සඳහා වන අයදුම්පත්‍ර, ග්‍රාම නිලධාරීවරයා මඟින් ලබාගෙන එය සම්පූර්ණ කර ඡන්ද දායකයාගේ ඡායාරූප පිටපත් දෙකක් ද සමග ඡන්ද විමසීමට දින 7කට පෙර භාර දිය යුතු බව සඳහන් වේ.

ඒ අනුව ජාතික හැඳුනුම්පත, වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය, වලංගු රියදුරු බලපත්‍රය, රාජ්‍ය සේවා විශ්‍රාමික හැඳුනුම්පත, වැඩිහිටි හැඳුනුම්පත, පුද්ගලයින් ලියපදිංචි දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුත් කරන පූජ්‍ය හැඳුනුම්පත සහ 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරනු ලබන ජාතික හැඳුනුම්පතේ තහවුරු කිරීමේ ලිපිය අතුරින් එකක් ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය වේ.

0 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017