මහ මැතිවරණයේ ඡන්ද භාවිත කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කරනවාද? නැද්ද?
මහ මැතිවරණයේ ඡන්ද භාවිත කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කරනවාද? නැද්ද? යන්න පිළිබඳ තීරණය ජුනි 25 වන දින ප්‍රකාශයට පත් කරන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසයි. මහ මැතිවරණයේ ඡන්ද භාවිත කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජුනි 25 වන දින සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙන බවයි ඒ මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටින්නේ.

0 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017