බස් ගාස්තු වැඩි කිරීමක් සිදු කරන්නේ නෑ- අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර...පුද්ගලික බස් ගාස්තු කිසිම හේතුවක් නිසා හෝ මෙම අවස්ථාවේ වැඩි කිරීමට පියවර නොගන්නා බවත් දැනට ලැහබන ආදායම ප්‍රමාණවත් නොවන්නේ නම් නම් ඊට විකල්ප ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් යැයි ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

 මඟී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටින්නේ ,කොවිඩ් - 19 වසංගත ත්ත්වය ව්‍යාප්ත විය හැකි ආකාරය දෙස බලන විට දී පොදු ප්‍රවාහන සේවා ඊට ප්‍රබල සාධකයක් වන බව සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දී තිබෙන බවය. ඒ හෙයින් සෞඛ්‍ය අංශ උපදෙස් අනුව ම කටයුතු කරනු විනා පෙර සේ මඟින් ප්‍රවාහනය කිරිමට අවසර නොදෙන බවත් යම් ගැටලුවක් ඇත්නම්,ප්‍රවාහන සංගම් සමඟ සාකච්ඡා කිරිමට තමන් සුදානම් බවත් ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරයි.
0 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017