දේශීය නිෂ්පාදන වර්ධනය කරමින් ප්‍රතිඵල පෙන්වීම කර්මාන්තකරුවාගෙන් අපේක්ෂා කරමි....
ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ මෙරට නිෂ්පාදනය කෙරෙන කොස්ස, ඉදලේ සිට බෙහෙත් පෙත්ත දක්වා දේශීය නිෂ්පාදන වර්ධනය කරමින් ප්‍රතිඵල පෙන්වීම කර්මාන්තකරුවාගෙන් අපේක්ෂා කරමි.

ඒ සඳහා අවශ්‍ය සහය ලබාදීම වෙනුවෙන් රජයේ ආයතන දැනටමත් පෙළගස්වා ඇත.


எதிர்வரும் சில மாதங்களில் நம் நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் தும்புத்தடி முதற்கொண்டு மருந்து வகைகள் வரை தேசிய உற்பத்தி அதிகரிப்பை தொழிலதிபர்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கின்றேன்.

அதற்குத் தேவையான ஒத்துழைப்பை வழங்குவதற்கு அரச நிறுவனங்கள் தற்போது வரிசையில் காத்துக் கொண்டு நிற்கின்றன.


I expect the industrialists to show results by manufacturing an array of goods ranging from brooms to medical drugs domestically. Government institutions have already lined up to provide the necessary support.

0 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017