ජනතාවාදී දේශපාලඥයකු වූ ආරුමුගම් තොන්ඩමන් මහතාගේ අභාවය පිළිබඳ ජනපති සංවේගය පළ කරයි.ජනතාවාදී දේශපාලඥයකු වූ ආරුමුගම් තොන්ඩමන් මහතාගේ අභාවය පිළිබඳ තම සංවේගය පළ කරන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ශෝක පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

0 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017