ජනතාවට සහන රැසක් ලබාදීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ක්‍රියාත්මක වී තිබුණි.....
ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රකාශය......

මා සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිලධාරීන් අතර ඊයෙ (16 ) වෙනිදා පැවැති සාකච්ඡාවේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඉතාමත් කෙටි කාලසීමාවක් තුළ ජනතාවට සහන රැසක් ලබාදීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ක්‍රියාත්මක වී තිබුණි.


ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් රුපියල් බිලියන 150ක් වෙළදපොලට නිකුත් කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත. එමෙන්ම බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවල සියලු රුපියල් තැන්පතු වගකීම් සඳහා අදාළ ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය 2020 ජුනි 16 වන දිනෙන් ආරම්භ වන සංචිත පවත්වා ගෙන යෑමේ කාල පරිච්ඡේදයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි 2%කින් අඩු කිරීමටද තීරණය කර ඇත.


ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතයෙහි මෙම අඩු කිරීම තුළින් දේශීය මුදල් වෙළෙඳපොළ වෙත රුපියල් බිලියන 115ක අතිරේක ද්‍රවශීලතාවක් සැපයේ.


අද දින මෙම තීරණයත් සමඟ 2020 වසරේ මේ දක්වා කාලය තුළ දී ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය පදනම් අංක 300 කින් පහළ දමා ඇත. මෙමගින් අඩු පිරිවැයක් යටතේ ව්‍යාපාර සහ කුටුම්භ වෙත ණය ලබාදීම ඉහළ නැංවීමට හැකි වෙනු ඇත.


මුදල් මණ්ඩලය විසින් ආර්ථික සහ මූල්‍ය වෙළෙඳපොළ වර්ධනයන් අඛණ්ඩ ව නියාමනය කරනු ඇත.


එමෙන්ම 1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනතෙහි 83 වගන්තිය යටතේ නව ණය වැඩසටහන් හඳුන්වා දීමට මුදල් මණ්ඩලය විසින් 2020 ජූනි 16 දින පැවැති රැස්වීමේ දී තීරණය කර ඇත.


ඒ අනුව, 2020 මාර්තු මස 27 වැනි දින හඳුන්වා දුන් ප්‍රතිමූල්‍යකරණ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ දැනටමත් ලබා දී ඇති රුපියල් බිලියන 27.5ට අමතර ව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවලට 1%ක සහන පොලී අනුපාතිකයක් යටතේ පුළුල් පරාසයක ඇපකර පොරොන්දු මත අරමුදල් ලබා දෙනු ඇති අතර, එම පහසුකම දේශීය ව්‍යාපාර බොහොමයක් සඳහා ‌බෙදී යෑම සහතික කරමින් බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු විසින් එම අරමුදල් 4%ක පොලී අනුපාතිකයක් යටතේ ව්‍යාපාරවලට ලබා දෙනු ඇත. මෙම යෝජනා ක්‍රමය සහ දැනට පවතින ප්‍රතිමූල්‍ය යෝජනා ක්‍රමය මගින් කොවිඩ්-19 වසංගතයෙන් බලපෑමට ලක්වූ ව්‍යාපාර සඳහා සම්පූර්ණ වශයෙන් රුපියල් බිලියන 150ක් සැපයෙනු ඇත.

මීට අමතරව, ඉදිකිරීම් අංශයේ ව්‍යාපාර විසින් අතීතයේ සිදු කරන ලද කොන්ත්‍රාත් ව්‍යාපෘති සඳහා ලැබිය යුතු මුදලට සමානව රජය විසින් නිකුත් කෙරෙන ඇපකරයක් මත ඉහත සඳහන් සහනදායී පොලී අනුපාතික යටතේ ණය ලබා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අරමුදල් සම්පාදනය කෙරෙමින් එම ව්‍යාපාර සඳහාම වෙන් වූ ණය යෝජනා ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙනු ඇත.


මෙම නව ණය යෝජනා ක්‍රම පිළිබඳ මෙහෙයුම් උපදෙස් හැකි ඉක්මනින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ඉදිරි කාලයේ දී නිකුත් කරනු ඇත.


இலங்கை மத்திய வங்கியின் அதிகாரிகளுடன் நேற்று(16) நடைபெற்ற கலந்துரையாடலின் பிரதிபலனாக குறுகிய காலத்தில் பொது மக்களுக்கு சலுகைகளை வழங்க இலங்கை மத்திய வங்கி திட்டமிட்டுள்ளது.


இலங்கை மத்திய வங்கி 150 பில்லியன் ரூபாயை திறந்த வர்த்தக சந்தைக்கு வழங்க திட்டமிட்டுள்ளது.

அதேபோல் உரிமம் பெற்ற வணிக வங்கிகளின் அனைத்து ரூபாய் வைப்பு பொறுப்புகளுக்கும் பொருந்தக்கூடிய சட்டரீதியான இருப்பு விகிதத்தை 2020 ஜூன் 16 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் 2% ஆக குறைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.


சட்டரீதியான இருப்பு விகிதத்தில் இந்த குறைப்பு உள்நாட்டு பணச் சந்தையில் 115 பில்லியன் ரூபாய் மேலதிக பணப்புழக்கத்தை வழங்குகிறது.


இன்றைய இந்த முடிவின் மூலம், சட்டரீதியான இருப்பு விகிதம் இதுவரை 300 அடிப்படை புள்ளிகளால் 2020இல் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் வணிகக்கடன்களையும் வீட்டுக் கடன்ளையும் வழங்க உதவும்.


பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக சந்தையின் முன்னேற்றங்களை நாணய நிதியம் தொடர்ந்தும் கண்காணிக்கும்.


ஆதாரத்தை கட்டியெழுப்பும் அரசின் முயற்சிக்கு உதவும் வகையில் ஜூன் 16, 2020 அன்று நடந்த கூட்டத்தில், 1949 ஆம் ஆண்டின் 58 ஆம் இலக்க நாணயச் சட்டச் சட்டத்தின் 83 வது பிரிவின் கீழ் புதிய கடன் திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்த நாணய நிதியம் முடிவு செய்துள்ளது.


அதன் அடிப்படையில், 2020 மார்ச் 27 அன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மறுநிதியளிப்பு திட்டத்தின் கீழ் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட ரூ .27.5 பில்லியனுடன் கூடுதலாக, இலங்கை மத்திய வங்கி உரிமம் பெற்ற வணிக வங்கிகளுக்கு 1% சலுகை வட்டி விகிதத்தை பரந்த அளவிலான இணை உத்தரவாதங்களில் வழங்கும்.


உரிமம் பெற்ற வணிக வங்கிகள் இந்த நிதியை வணிகங்களுக்கு 4% வட்டி விகிதத்தில் வழங்கும், இது பெரும்பாலான உள்ளூர் வணிகங்களுக்கு விநியோகிக்கப்படுவதை உறுதி செய்கிறது.


இந்த திட்டமும் தற்போதுள்ள மறு நிதியளிப்பு திட்டமும் கோவிட் -19 தொற்று காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட வியாபார நிறுவனங்களுக்கு மொத்தம் ரூ. 150 பில்லியனை வழங்கும்.


இதற்கு மேலதிகமாக, இலங்கை மத்திய வங்கி புதிய பிரத்தியேக கடன் வழங்கும் திட்டத்தின் மூலமாக கட்டுமான துறை நிறுவனங்களுக்கு கடந்த காலங்களில் செய்யப்பட்ட கட்டுமான பணிகளின் நிலுவை தொகைக்கு சமமாக அரசினால் வழங்கப்பட்டுள்ள உத்தரவாதத்திற்கு அமைய சலுகைத் வட்டி விகிதத்தில் உரிமம் பெற்ற வணிக வங்கிகள் மூலம் கடன் வழங்கும் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.


இந்த புதிய கடன் திட்டங்கள் குறித்த செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்களை இலங்கை மத்திய வங்கி விரைவில் அறிமுகம் செய்ய உள்ளது.


Following the discussion between me and the Central Bank officials yesterday(June 16), the Bank has devised plans to provide a number of reliefs to the general public immediately.


The Central Bank of Sri Lanka has set plans in motion to issue Rs 150 billion into the open market. In addition, it has been decided to reduce the Statutory Reserve Ratio (SRR) applicable on all rupee deposit liabilities of Licensed Commercial Banks (LCBs) by 2%, with effect from the reserve maintenance period that commenced on the 16th of June 2020.


This reduction in the SRR injects around Rs. 115 billion of additional liquidity to the domestic money market.


With today’s decision, the Central Bank has reduced the SRR by a total of 300 basic points thus far in 2020 and this will enable provision of loans to businesses and households at a low interest.

The Monetary Board will continue to monitor the economic and financial market developments and will take further policy and regulatory measures.


In order to support the government’s efforts to revive the economy, the Monetary Board of the Central Bank, at its meeting held on 16 June 2020, decided to introduce new credit schemes under the Section 83 of the Monetary Law Act No. 58 of 1949.


Accordingly, in addition to the already disbursed Rs. 27.5 billion under the refinance scheme introduced on 27 March 2020, the Central Bank will provide funding to Licensed Commercial Banks (LCBs) at the concessionary rate of 1% against the pledge of a broad spectrum of collateral, on the condition that LCBs, in turn, will lend to domestic businesses at 4%, while ensuring the best possible distribution of this facility. This scheme along with the existing Refinance Scheme will provide Rs. 150 billion in total to the businesses affected by the COVID-19 pandemic.


In addition, under a new dedicated credit scheme funded by the Central Bank the construction sector enterprises will be provided with a facility to borrow from LCBs, using guarantees issued by the government equivalent to the amount due on account of contracts carried out in the past, at the aforementioned concessionary rates.


Operation instructions on these new credit schemes will be issued in due course.

0 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017