ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ පවතින ගැටලු සම්බන්ධයෙන් පැවති සාකච්ඡාවකදී .......
ඊයේ දින අරලියගහ මන්දිරයේ දී ක්‍රිකට් ඇතුළු ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ පවතින ගැටලු සම්බන්ධයෙන් පැවති සාකච්ඡාවකදී ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා, ක්‍රිකට් පරිපාලනය සහ ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ සම්බන්ධීකරණයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සම්බන්ධ ජාතික වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන ලෙසටත් මාසයක් ඇතුලත එම වාර්තාව ලබාදෙන ලෙසට අගමැතිවරයා බලධාරීන්ට උපදෙස් දුන් අතර හෝමාගම දියගම ක්‍රීඩාංගනයේ ඉදිකිරීම් පිලිබඳ අවධානය යොමු කළ අතර එහි දී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සහ ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ ප්‍රවීණයන්ගේ අදහස් සැලකිල්ලට ගනිමින් දියගම ක්‍රීඩාංගණය ඉදි කිරීමට වෙනුවට පාසල් මට්ටමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දියුණු කිරීමට හා දැනට වැඩි දියුණු කළ යුතු ක්‍රීඩාංගණය සංවර්ධනය කොට පහසුකම් සැලසීමටත් තීරණය කර ඇත.

4 views

HELLORADIO

CONTACT US

077 7 369 324

helloradio.lk

ABOUT US

Hello, Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software, and unique solutions using Social Media as a tool of communication.

Hello Digital Media Network 2017 © Copyright  2020

MENU

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram