කටාර් රාජ්‍යයෙන් රුපියල් මිලියන 5කට අධික වියලි ආහාරකටාර් රාජ්‍යයේ අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යංශ විසින් එරට ශ්‍රී ලංකා තනාපති කර්යාලය වෙත වියලි ආහාර පාර්සල් 1900කට අධික ප්‍රමාණයක් ලබා දී ඇත.

එම වියලි ආහාර වල වටිකම රුපියල් මිලියන 246ක්  වන බව සඳහන්  වේ.

පසුගිය 22වනදා මෙම පාර්සල් එරට ශ්‍රී ලංකා තනාපති කර්යාලය වෙත  ලබා දී ඇත.

තනාපති කර්යාලයේ වැඩ බලන තාපතිවරයා පවසා ඇත්තේ එම වියලි ආහාර සහිත පාර්සල් කාටාර්වල සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ලබා  දෙන බවයි.

0 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017