එළඹෙන සඳුදා (11) සිට ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ දෛනික රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ‍‍‍ කරයි.
එළඹෙන සඳුදා (11) සිට ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ දෛනික රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ‍‍‍ කරයි.

එක්දින සේවා යටතේ ගමන් බලපත්‍ර ලබාගැනීම සඳහා අයඳුම් පත් භාරදීම උදෑසන 8.00 සිට පස්වරු 1.00 දක්වා ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.


සාමාන්‍ය සේවා යටතේ ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා අයඳුම්පත් භාරදීම උදෑසන 9.00 සිට පස්වරු 2.00 දක්වා ක්‍රියාත්මක වේ.


ගමන් බලපත්‍ර තොරතුරු සංශෝධනය, පුරවැසිභාවය ලියාපදිංචි කිරීම, ඉන්දීය සහ චීන සම්භවයක් සහිත පුද්ගලයින්ගේ පුරවැසිභාවයට අදාළ කටයුතු, ගමන් බලපත්‍ර දත්ත පිටුවේ තොරතුරු සකස් කරගැනිම සහ ගමන් බලපත්‍ර දත්ත පිටුවේ හා පිටසන්වල අරාබි පරිවර්තනයක් ලබාගැනිමේ කටයුතු උදෑසන 9.00 සිට පස්වරු 1.00 දක්වා ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව ද ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.


0 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017