ඊටීඅයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් සමාගමේ තැන්පත්කරුවන්ට රක්ෂණ වන්දි ගෙවීම හෙට.....
ඊටීඅයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් සමාගමේ තැන්පත්කරුවන් 38000කට සහ සහ ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්ෂල් සර්විසස් පීඑල්සී  ආයතනයේ තැන්පත්කරුවන් 9000කට ද රක්ෂණ වන්දි ගෙවීම හෙට (25) දිවයිනේ සියලුම මහජන බැංකු ශාඛා මගින් මගින් සිදුකෙරෙන බව මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මේ වන විටත් 146,000ක් පමණ වූ "ද ෆිනෑන්ස්" සමාගමේ තැන්පත්කරුවන් සඳහා රක්ෂණ වන්දි ගෙවීම සිදුකරනු ලබයි.

මෙහි දී එක් තැන්පතුකරුවෙකු සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 6ක උපරිමයකට යටත් ව වන්දි මුදල් ලබා දෙනු ලබන බව ද මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

දිවයින පුරා පිහිටි මහජන බැංකු ශාඛා 46ක් මඟින් එම රක්ෂණ වන්දි මුදල් ගෙවීම් සිදු කරනු ඇත.

0 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017