ඉදිරි පැය 24ට දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශ සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය.....ඉදිරි පැය 24ට දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශ සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

2020මැයි මස 30දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

ගිනිකොණ දිග සහ නැගෙනහිර-මධ්‍යම අරාබි මුහුදු ප්‍රදේශය (උතුරු අක්ෂාංශ 06-13 අතර සහ නැගෙනහිර දේශාංශ 67-74අතර) ආශ්‍රිතව ඉදිරි පැය48දීඅඩුපීඩනතත්ත්වයක්වර්ධනයවීමේහැකියාවක්පවතී.

එම මුහුදු ප්‍රදේශවල ධීවර හා නාවුක කටයුතු වල යෙදීමේදී මේ පිළිබඳව අවධානයෙන් කටයුතු කරන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

වැසි තත්ත්වය:

පුත්තලම සිට කොළඹ,ගාල්ලසහ හම්බන්තොට හරහා මඩකලපුව දක්වා වන ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවලතැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම්සහිතවැසි ඇතිවේ.

සුළඟ:

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළංනිරිතදෙසින් හමන අතර සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. (30-40)පමණ වේ. පුත්තලම සිට මන්නාරම සහ කන්කසන්තුරේ හරහා මුලතිව්දක්වා සහගාල්ලසිට හම්බන්තොටහරහා මඩකලපුව දක්වාත් වෙරළට ඔබ්බෙන් වන ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කී.මී. (50-55) දක්වා වැඩි වියහැක.

මුහුදේ ස්වභාවය:

ගාල්ල සිට හම්බන්තොට හරහා මඩකලපුව දක්වාත්පුත්තලම සිට මන්නාරම සහ කන්කසන්තුරේ හරහා මුලතිව් දක්වාත් වෙරළට ඔබ්බෙන් වන ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට රළු විය හැක.දිවයින වටා වන සෙසු මුහුදුප්‍රදේශ විටින් විටතරමක් රළුවිය හැක.

ගිගුරුම්සහිතවැසිඇතිවනවිටඑමමුහුදුප්‍රදේශවල (පැ.කි.මී. 70-80 දක්වා) තාවකාලිකවතදසුළංඇතිවියහැකිඅතරඑවිටඑමමුහුදුප්‍රදේශතාවකාලිකව ඉතා රළුවියහැක.

ධීවරසහනාවුකප්‍රජාවමේපිලිබදවඅවධානයෙන්කටයුතුකරනලෙසඉල්ලාසිටිනුලැබේ.


2 views

HELLORADIO

CONTACT US

077 7 369 324

helloradio.lk

ABOUT US

Hello, Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software, and unique solutions using Social Media as a tool of communication.

Hello Digital Media Network 2017 © Copyright  2020

MENU

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram