අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද යෝජනා....
ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රකාශය.....

පශ්චාත් කොවිඩ් - 19 ආර්ථික පුනර්ජීවනය සඳහා වූ බදු සහන ක්‍රියාමාර්ග

ඒ අනුව, 2020 ජුනි මස 03 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය මඟින් කොවිඩ් - 19 හේතුවෙන් රට වසා තිබූ කාලසීමාව තුළ සියලු ආකාරයේ බදු සම්බන්ධයෙන් වූ දඩ මුදල් නිදහස් කිරීමටත්, එවැනි දඩ මුදල් නැවත අය කිරීම 2020 ජූලි මාසයේ සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමටත්, පහත සඳහන් සහනයන් ද සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ට ලබා දීමටත්, ඒ අනුව අදාළ නීතිමය විධිවිධාන සංශෝධනය කිරීමටත්, නීතිමය විධිවිධාන පනවනු ලබන තෙක් එම සහනයන් වහාම ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් අදාළව මුදල්, ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍ය වශයෙන් ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

* චේතනාන්විත බදු ගෙවීම පැහැර හැරීමක් සිදු වී නොමැති බවට දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල් සෑහීමට පත් වන්නේ නම් 2018/2019 තක්සේරු වර්ෂය දක්වා නිකුත් කරනු ලැබ ඇති තක්සේරු මත ගෙවිය යුතු හිඟ ආදායම් බදු නිදහස් කිරීම.

* 2019/2020 තක්සේරු වර්ෂය සඳහා ආදායම් බදු වාර්තා ඉදිරිපත් කර බදු ගෙවා ඇති සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායන්ට නැවත අතිරේක තක්සේරු නිකුත් නොකිරීම.

* බදු අභියාචන‍ කොමිෂන් සභාවට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීමේදී ඉදිරිපත් කළ යුතු බැංකු ඇපකරය හෝ ආපසු නොගෙවනු ලබන මුදල ගෙවීම සඳහා ලබා දෙනු ලබන කාලය දීර්ඝ කිරීම.

* දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ දැනමටත් එකඟ වී ඇති හිඟ/පැහැර හැර ඇති බදු ගෙවීම සඳහා සහන කාලයක් ප්‍රදානය කිරීම.

* බැංකු වෙත නිකුත් කර ඇති තහනම් නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීම 2021 අප්‍රේල් මස 30 දක්වා අත්හිටුවීම.

* 2020 මාර්තු මස 01 දින සිට 2020 ජුනි මස 30 දින දක්වා කාලයට අදාළ යම් බද්දක් ගෙවීම හෝ/සහ බදු වාර්තා ලබා දීම 2020 දෙසැම්බර් මස 31 දින හෝ ඊට පෙර සිදු කිරීම සඳහා ඉඩ සලසා දීම සහ අදාළ බද්ද ගෙවීම/වාර්තාව භාර දීමට නියමිත දිනට සිදු කළා සේ සැලකීම.

The Cabinet of Ministers in their decision on 03 June 2020 approved to release the duties related to all types of taxes during the lockdown period of the government due to COVID-19 and implement such duties from the month of July 2020.

Apart from that the Cabinet of Ministers approved the proposal submitted by the Prime Minister as the Minister of Finance, Economy and Policy Development in regard to providing the following relives to small and medium scale entrepreneurs, to revise the legal provisions accordingly and to implement the so proposed relives with immediate effect until such time legal provisions are imposed.

* If the Commissioner General of Inland Revenue is satisfied that no willful evasion of tax has been taken place, releasing the income tax in arrears payable on the valuation issues up to the valuation year 2018/2019

* Non- issuance of additional valuations once again in regard to the small and medium scale entrepreneurs who paid tax by submitting income tax reports for the valuation year 2019/2020.

* Extension of the period provided for the bank guarantee or the non-refundable amount to be submitted when an appeal is submitted to the tax appeal commission.

* Granting a concessionary period for the payment of tax that have been agreed upon and in arrears/ defamed in the department of Inland Revenue.

* Suspending the implementation of the injunction orders issued to the banks until 30th April 2021.

* Enable Payment or/ and obtaining of Tax reports of a particular tax applicable from 01st March to 2020 to 30th June 2020 on the 31st December 2020 or prior tp that and consider that the relevant payment of tax/ submitting the report was carried out in time.

5 views

HELLORADIO

CONTACT US

077 7 369 324

helloradio.lk

ABOUT US

Hello, Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software, and unique solutions using Social Media as a tool of communication.

Hello Digital Media Network 2017 © Copyright  2020

MENU

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram