අදාළ අපරාධ නඩු 19,091ක් සම්බන්ධ නඩු කටයුතු අවසන්....
2019 වසරේ ජනවාරි මස සිට 2020 වසරේ මැයි මස දක්වා කාලයට  අදාළ අපරාධ නඩු 19,091ක් සම්බන්ධ නඩු කටයුතු අවසන් කර ඇති බව නීතිපතිගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනි රජයේ අධි නීතීඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය පවසයි.


එමෙන්ම නඩු කටයුතු 10,785කට සම්බන්ධ අධි චෝදනා මහාධිකරණ වෙත යොමු කර ඇති බද ඒ මෙනවිය සඳහන් කරයි.

4 views

HELLORADIO

CONTACT US

077 7 369 324

helloradio.lk

ABOUT US

Hello, Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software, and unique solutions using Social Media as a tool of communication.

Hello Digital Media Network 2017 © Copyright  2020

MENU

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram